You are currently viewing “Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны тогтолцоо” сургалт 2023.01.18

“Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны тогтолцоо” сургалт 2023.01.18

  • Post author:
  • Post category:Post
  • Post comments:0 Comments

“Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны тогтолцоо” сэдэвт анхан шатны мэдлэг олгох сургалтад төвийн бүх салбарын албан хаагчид хамрагдаж байна.

Leave a Reply