ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Нислэгийн цаг уурын төвийн батлагдсан орон тоо 58 байхаас одоо 52 албан хаагч ажиллаж байна.

СУРГАЛТ, ТАЙЛАН

ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН ЦАГ УУРЫН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦООНЫ 20Р ЦАХИМ ТЕЛЕ УУЛЗАЛТЫН ТАЙЛАН.