ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Нислэгийн цаг уурын төвийн батлагдсан орон тоо 58 байхаас одоо 53 албан хаагч ажиллаж байна.

СУРГАЛТ, ТАЙЛАН

ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН ЦАГ УУРЫН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦООНЫ 20Р ЦАХИМ ТЕЛЕ УУЛЗАЛТЫН ТАЙЛАН.

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

Ажлын байрны сул орон тоотой танилцана уу