Энэхүү мэдээлэх хуудсанд бичигдсэн зүйлүүд зөвхөн Нислэгийн цаг уурын төвийн аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангах, дээшлүүлэхэд ашиглагдана. Мэдээлэл өгсөн таны зөвшөөрөлгүйгээр таны мэдээллийг хэн нэгэнд гаргаж өгөхгүй болно.
НЦУТ – ААЧХХ нь аюултай ажиллагаа, аюул үүсэх нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд хамаарах аливаа мэдээллийг өндөр ач холбогдол өгч хүлээж авах бөгөөд дараах зарчмыг баримтална.