МЭДЭЭЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Монгол улсын агаарын навигацийн аюулгүй, үр ашигтай үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай нислэгийн цаг уурын бүх төрлийн урьдчилсан мэдээ мэдээллээр агаарын тээвэрлэгч, нисэх баг болон нислэгийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд оролцогч байгууллага, албан тушаалтнуудад үйлчлэх үндсэн үүрэгтэй. Мэдээлэл Үйлчилгээний Хэлтэс нь хэлтсийн дарга-1, ерөнхий технологич инженер-1, ахлах синоптик инженер-10, синоптик инженер-5, тоон загварчлал, судалгааны ахлах инженер-1, cүлжээ, мэдээллийн технологийн инженер-1 сүлжээ, мэдээллийн сангийн инженер-1, төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер нийт 21 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Хэлтсийн дарга: Нислэгт аюулгүй ажиллагааг хангасан цаг агаарын  мэдээ, мэдээллээр үйлчлэх ажлыг холбогдох заавар, зөвлөмжид нийцүүлэн хууль тогтоомжийн хүрээнд нислэгийн мэдээлэл, үйлчилгээний ажлыг төлөвлөх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, төв, орон нутгийн салбаруудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, сайжруулах, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх, арга боловсруулах ажлыг зохион байгуулах, шинжилгээний ажлын шуурхай, тасралтгүй ажиллагааг хангах, хариуцсан ажлын чиглэлээр гадаад, дотоодын байгууллагуудтай холбоо тогтоож, хамтарч ажиллах,

Ерөнхий технологич инженер: ИНД-174 бусад холбогдох журам, заавар, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага, Дэлхийн цаг уурын байгууллагын зөвлөмж, зааварт нийцсэн цаг агаарын мэдээ, мэдээллээр үйлчлэх, технологийг мөрдүүлэх, үйлдвэрлэлийн тасралтгүй ажиллагааг хангах

Ахлах синоптик инженер: Нислэгт аюулгүй ажиллагаа хангасан цаг агаарын бүх төрлийн урьдчилсан мэдээ, мэдээллээр шуурхай үйлчлэх, ажлын технологийг мөрдөх, ээлжийн хугацаанд үйл ажиллагааг удирдан зохион явуулах, орон нутгийн салбаруудыг нислэгийн цаг агаарын үйлчилгээний талаар мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж зөвлөмж өгөх

Синоптик инженер: Нислэгт аюулгүй ажиллагаа хангасан цаг агаарын бүх төрлийн урьдчилсан мэдээ, мэдээллээр шуурхай үйлчлэх, ажлын технологийг мөрдөх, нислэгт зориулсан цаг агаарын мэдээ, мэдээллийг олон улс, орон нутгийн бүсийн мэдээллийн төвүүдээс цаг тухайд нь авч хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэх

Тоон загварчлал, судалгааны ахлах инженер: Нислэгийн цаг агаарын мэдээний чанар, таарцыг дээшлүүлэхтэй холбогдсон шинжлэх ухааны үндэстэй судалгаа шинжилгээний ажил хийх, тоон загварын үр дүнг боловсруулах, сайжруулах, дэвшилтэт арга технологи үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

Төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер: Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээ, Иргэний нисэхийн салбарын холбогдох конвенцийн хэрэгжилтийг хангах, Дэлхийн цаг уурын байгууллага болон олон улсын байгууллагуудтай харилцах, гадаад харилцааны үйл ажиллагааг зохицуулан зохион байгуулах, хамтын ажиллагаатай холбоотой төсөл, хөтөлбөр, байгууллагын дотоод ажлыг зохион байгуулах, нислэгийн цаг агаарын мэдээний чанар, таарцыг дээшлүүлэхтэй холбогдсон шинжлэх ухааны үндэстэй судалгаа шинжилгээний ажил хийх, сайжруулах, дэвшилтэт арга технологи үйлдвэрлэлд турших, нэвтрүүлэх.

Сүлжээ, мэдээллийн технологийн инженер: Нислэгт аюулгүй ажиллагааг хангасан мэдээ, мэдээллээр үйлчлэхэд зориулсан мэдээлэл, үйлчилгээ, судалгаа шинжилгээний ажилд ашиглагдаж буй сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, төвийн цахим хуудасны ажиллагаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хэвийн ажиллагааг хангахтай холбогдсон дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, мэргэжлийн аргазүй, заавар, зөвлөмжөөр хангах

Сүлжээ, мэдээллийн сангийн инженер: Нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангасан мэдээ мэдээллээр үйлчлэхэд зориулсан мэдээлэл, үйлчилгээ, судалгаа шинжилгээний ажилд ашиглагдаж буй сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, төвийн мэдээллийн сан, цахим хуудсыг хариуцан ажиллах

  presentation1