“Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам” 1 дүгээр дэвтэр

ANNEX-3 хавсралтад 77 дахь удаагийн нэмэлт өөрчлөлтийг “Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам” 1 дүгээр дэвтэрт тусгаж ИНЕГ, ЦУОШГ-ын даргын хамтарсан тушаалаар батлагдан нислэгийг цаг агаарын мэдээ мэдээллээр хангах үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон ажиллахад бэлэн боллоо