САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Нислэгийн цаг уурын төвийн батлагдсан орон тоо 58 байхаас одоо 52 албан хаагч ажиллаж байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ТӨВИЙН ТАЙЛАН

Нислэгийн цаг уурын төв

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ГАДААД, ДОТООД СУРГАЛТ

Төвийн албан хаагчдын гадаад болон дотоод сургалтын тайлан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ