Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам”-ын 1 дүгээр дэвтэрт оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн хэлэлцүүлэг

Олон Улсын Иргэний Нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн Хавсралт 3-т орж буй 79 дэх нэмэлт, өөрчлөлттэй  холбоотойгоор “Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам”-ын 1 дүгээр дэвтэрт оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн хэлэлцүүлэг болж байна. Хэлэлцүүлэгт НААХЗА-ны ААНХХ-ийн байцаагч Д.Маасүрэн, ИНҮТ-ийн ОХЗЛабораторийн хэмжил зүйн инженер Б.Бямбадорж, Төвийн дарга Б.Баньдсүрэн болон холбогдох албан тушаалтнууда оролцлоо.

 
Posted in Uncategorized.