Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас гэрчилгээжих сургалтад хамрагдлаа.

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ОУИНБ/-ын стандарт, зөвлөмжийн хэрэгжилттэй холбоотой “Аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо, Аюулгүй байдлын хөтөлбөр” хоёрдугаар шатны сургалтад 01 сарын 20-ноос 24-ний өдрүүдэд Төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай амжилттай хамрагдлаа. Сургалтын агуулга Эрсдлийг тодорхойлох, Эрсдлийг бууруулах, Эрсдлийн удирдлагыг бий болгох, Эрсдлийг үнэлж аюулгүй байдлыг хангах зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд зохиогдлоо.

 
Posted in Uncategorized.