Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад хамрагдав

Байгаль орчны сайд, Хүн амын бодлого Хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 1996 оны 22/38/68 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний салбарын инженер, техникчдэд мэргэшлийн зэрэг, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам”-ын шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, тус төвийн Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар, ахлах синоптик инженер Б.Солонго, Л.Одгариг нар синоптик инженерийн мэргэшлийн 2 дугаар зэрэг, Чанарын менежерийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Ганбат, Дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Н.Басбиш, ахлах синоптик инженер Ц.Бадамханд, Г.Ганболд, Г.Буяндэлгэр, Б.Батцэцэг, синоптик инженер Ц.Баярмаа, төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай нар мэргэшлийн 3 дугаар зэргийн болзол хангалаа. Нийт инженерүүддээ ажлын амжилт хүсье.

Posted in Uncategorized.