Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ОУИНБ/-ын стандарт, зөвлөмжийн хэрэгжилттэй холбоотой онолын зарчим, Аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо, Аюулгүй байдлын хөтөлбөр-ийн үндсэн ойлголтыг өгөх “Аюулгүй ажиллагаа” сэдэвт ОУИНБ-ын цахим сургалтад Төсөл хөтөлбөр судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай хамрагдлаа.

Posted in Uncategorized.