Нислэгийн цаг уурын төвийн ИНД-174-ийн дагуу олгогдсон гэрчилгээний хугацааг нэг жилээр сунгууллаа.

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дэд дарга бөгөөд Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтын албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу томилогдсон ажлын хэсэг үзлэг шалгалтыг 2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн 7 хоног ийн хугацаатай явуулж, ажлын хэсгийн тайланг үндэслэн ИНД-174-01 тоот гэрчилгээний хугацааг 1 жилээр сунгалаа.
Posted in Uncategorized.