Сургалт зохион байгуулж байна.

Нислэгийн цаг уурын төвөөс 2 жилд тутамд зохион байгуулдаг Иргэний агаарын тээврийн нислэгт цаг уурын үйлчилгээ үзүүлэх шалгуур үзүүлэлтийг хангасан синоптик инженерүүдэд “Нислэгийн цаг уурын мэргэшлийн үнэмлэх” олгох давтан сургалт 04 дүгээр сарын сарын 09-ний өдрөөс эхлэн явагдаж байна. Энэ сургалтад төв, орон нутгийн 30 гаруй синоптик инженерүүд хамрагдаж байна.

Posted in Uncategorized.