2016 он

  • Японы “HimawariCast” хиймэл дагуулын мэдээлэл хүлээн авах болон боловсруулах, систем суурилуулагдсан.
  • Нислэгт зориулсан агаарын замын дагуух өндрийн салхины урьдчилсан мэдээг 8 бүс болгон автоматаар дамжуулж эхэлсэн.
  • http://www.amc.namem.gov.mn цахим хаягтай болов.