2015 он

  • ИНЕГ болон ЦУОШГ-ын хамтран ажиллах ерөнхий гэрээ сунгагдсан.
  • Нислэгийн чиглэлийн урьдчилсан мэдээнд тоон прогнозын үр дүнг ашиглан Монгол орны хэмжээгээр зураг болгон гаргаж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн ажилласан.
  • GFS-ийн мэдээгээр нислэгт зориулсан стандарт өндрүүдийн салхи температурын зураг, WFDAS-ын тоон прогнозын 36, 168 цагийн үр дүнгүүдээр хийгдсэн 3-12 цагийн алхамтай газар, өндрийн прогноз зургуудыг ашиглаж эхэлсэн.