2014 он

  • “Нислэгийн цаг уурын талаарх зарим зөвлөмжүүд”-ийг эмхэтгэж төвийн ЭШАА агсан Б.Жигмидоржийн дурсгалд зориулан хэвлүүлсэн.
  • Чиглэлийн урьдчилсан мэдээ бэлтгэх болон нислэгийн саатлыг автоматаар дүгнэх программыг үйлдвэрлэлд ашиглаж эхэлсэн.
  • WAFS систем тавигдсантай холбоотой төвийн цахим хуудсанд зураг мэдээг байршуулж эхэлсэн.
  • Төвийн ҮЭХ-той “Хамтын гэрээ” байгуулж, ХУД-ийн ЗДТГ-аар баталгаажуулсан.