2010 он

“http://www.aviationweather.mn” гэсэн вэб сайттай болов. ОУИНБ-ын аудит шалгалтанд амжилттай хамрагдав. “Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах заавар I, II дэвтэр”-ийг шинэчлэн боловсруулж ЦУОШГ, ИНЕГ-ын даргын хамтарсан 2010 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/177/57 тоот тушаалаар баталгаажуулж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд бүртгүүлэн 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөн ажилласан.