ГАРЧИГҮЗЭХ ХОЛБООС
1Уур-амьсгалын-өөрчлөлтийн-талаар-ОУ-ын-сургалтҮзэх
2Цаг-уур-Нислэгийн-хөдөлгөөний-менежментҮзэх
311-дэх-теле-уулзалтҮзэх
4WG20-ИКАО-Хурлын-тайлан-2022.03.28-30Үзэх