НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ БАРИМТ БИЧГҮҮД
Нислэгийн цаг уурын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй баримт бичгүүдБатлагдсан огноо
1Annex - 32016.11
2Technical Regulations WMO-No.492016.06
3ИНД-1742010.05.07
4ИНД-174-ын зөвлөмжийн цуврал2016.02.04
5Нислэгийн цаг уурын төвийн дүрэм2018.01.05
6Технологийн сахилгын дүрэм1995.11.07
7Нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр хангах, мэдээг хэрэглэх талаар хамтран ажиллах ерөнхий гэрээ2015.10.02
8Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам 1-р дэвтэр
Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан тухай
2016.12.15
9Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам 2-р дэвтэр2010.06.02
10Төв, орон нутгийн УЦУОША-дын нислэгийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээний хангалтын чиглэлээр өөр хоорондоо орлон ажиллах журам2012.09.05
11Аймаг, нийслэлийн УЦУОША-дуудын шинжилгээ мэдээлэл, үйлчилгээний ажлыг дүгнэх журам2015.12
12Аюулгүйн бүсийн өртөө, харуулуудаас нислэгт зориулсан мэдээлэл зохиох, дамжуулах журам2002
13Цаг уурын радарын ажиглалт хийх, мэдээ боловсруулах, дамжуулах журам2007
14Нислэгийн цаг уурын мэргэшлийн үнэмлэх олгох журам2014.01.07
15Онцгой тохиолдлын үед ажиллах журам2016.11.24
16Нислэгийн цаг агаарын таараагүй урьдчилсан мэдээнд дүн шинжилгээ хийх журам2015.04.15
17Харьцуулсан ажиглалт хийх журам2017.05.10
18Ус, цаг уур орчны хяналт шинжилгээний салбарын инженер, техникчдэд мэргэшлийн зэрэг, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам1996