ЗАХИРГАА, ДОТООД ХЯНАЛТ, ЧАНАРЫН ХЭЛТЭС

НЦУТ-ийн захиргаа, дотоод хяналт, чанарын хэлтэс нь 2016 оны 10 дугаар сард ЦУОШГ-ын даргын 88 тоот тушаалаар 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан.

Тус хэлтэс нь нислэгийн цаг агаарын мэдээний технологийн мөрдөлтийг хангасан мэдээ мэдээллээр хэрэглэгчдийг үйлчилэхэд нь хяналт тавьж, алдаатай мэдээгээр үйлчилэхээс нь сэргийлж, нислэгийн саатлын тоог бууруулахад чиглэгдэн, саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх ажил зохион явуулах, төвийн гадаад харилцаа, санхүүгийн үйл ажиллагааг үнэн зөв хөтлөн явуулж тогтвортой байдлыг хангах, шинжилгээний материалыг цаг хугацаанд нь түгээх, боловсон хүчний нөөцийг бэлтгэх болон төвийн ажлын байрны аюулгүй байдал, цэвэр байдлыг хангах гэсэн зорилтуудыг тавин ажиллаж байна.

presentation111


Чанарын менежер бөгөөд хэлтсийн дарга – нислэгийн цаг уурын үйлчилгээний талаар зөвлөмж, шаардлагыг %d0%b1%d2%af%d1%82%d1%8d%d1%8d%d0%b3%d0%bf%d1%8d%d1%85%d2%af%d2%af%d0%bdбүрэн хангасан, харилцагч нарын сэтгэл ханамжид нийцсэн нислэгийн цаг агаарын мэдээ, мэдээллээр үйлчлэхийн тулд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцуудад чанарын хяналт тавьж, илэрсэн үл тохирлыг арилгаж шаардлагад тохируулах болон байнга сайжруулах арга хэмжээ авч ажиллана.


Дотоод хяналт хариуцсан ажилтан - Төв, орон нутагт явагдаж буй нислэгүүдийг ИНД-174, бусад холбогдох %d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82журам, заавар, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага, Дэлхийн цаг уурын байгууллагын зөвлөмж, зааварт нийцсэн цаг агаарын мэдээ мэдээллээр үйлчлэхэд хяналт тавих, үйлдвэрлэлийн тасралтгүй ажиллагааг хангахад зөвлөмж үзүүлэх.


Hand holding a Human Resources Word Sphere on white background. Хүний нөөц, архив, бичиг хэргийн ажилтан - Байгууллагын төвлөрсөн хэрэгцээнд хүний нөөцийн бүртгэл судалгааг гаргаж, шаардлагатай үед сул ажлын байрны зар явуулах, сонгон шалгаруулалт хийх Удирдлагын албан хэрэг хөтлөлтийн болон шинжилгээ, мэдээллийн бичиг баримтыг  холбогдох заавар, журмын дагуу бүрдүүлэн архивын нэгж үүсгэн хүлээн авах, хадгалах, ашиглуулах,  архивын эмх цэгцийг сайжруулах Төвийн албан хэрэг хөтлөлтийг холбогдох заавар, журмын дагуу гүйцэтгэх
Нягтлан бодогч - Төвийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцлийг бүрдүүлэх ажлыг тасралтгүй зохионtreasurericon байгуулах. treasurer-3d

Нярав-жижүүр - Төвийн мөнгөн болон үндсэн хөрөнгө, сэлбэг материалын хадгалалт, хамгаалалт, бэлтгэх, зарцуулалтыг хянах, байгуулллагын эд хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх, төв байрны харуул хамгаалалтын ажлыг гүйцэтгэж, ажлын байранд орох гарах хүмүүсийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг хангаж, ажлын байранд мөрдөх журмыг баримтлан ажиллана.


Жижүүр, сантехникч -   Төв байрны  харуул хамгаалалтыг гүйцэтгэж, ажлын байранд орох гарах хүмүүсийн үйлiconmonstr-wrench-20-icon ажиллагаанд хяналт тавих, байрны дулаан хангамж, дулаан, цэвэр , бохир усны сүлжээний  хэвийн ажиллагааг хангаж, Сан–Узель, 00-ын өрөөнүүдийн тоноглолын хэвийн ажиллагаанд үзлэг тохируулга, сантехникийн тоног төхөөрөмжүүдийн  үйлчилгээ засваруудыг хариуцан хийж, албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг хангаж, ажлын байранд мөрдөх журмыг баримтлан ажиллана.


Жижүүр-цахилгаанчин - Төв байрны  харуул хамгаалалтыг гүйцэтгэж, ажлын байранд орох гарах хүмүүсийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, цахилгааны тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагаад хяналт тавих, үйлчилгээ засваруудыг хариуцан хийж, албан хаагчдын хэвийн ажиллах нөхцлийг хангаж, ажлын байранд мөрдөх журмыг баримтлан ажиллана.


Үйлчлэгч - НЦУТ-ийн ажилтнуудыг хэвийн цэвэр орчинд ажиллах нөхцлийг хангах, өрөө, тасалгаа, хонгилын талбайг rcjgxrp9iцэвэрлэх