НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН 7 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН   
/ 2017  ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 28-С 10 ДУГААР САРЫН 05 /

Мэдээлэл үйлчилгээ:

Өнгөрсөн 7 хоногт олон улсын-169, орон нутгийн-131, VIP-1 нислэгт цаг агаарын мэдээ, мэдээллээр үйлчилсэн. Улаанбаатарын богино хугацааны урьдчилсан мэдээ 46, урт хугацааны урьдчилсан мэдээ-28, Тосонцэнгэл-16, Ханбумбатын урьдчилсан мэдээ-31, Овоот-2, бусад-2, чиглэлийн урьдчилсан мэдээ-86, районы-46, угталтын мэдээ-26, хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ-45, аэродромын урьдчилсан мэдээ-14, өндрийн салхины мэдээ-56, сигмет-8, “Чингис хаан” ОУНБ орчмын-311 бодит ажиглалтын мэдээ, уур амьсгалын 56 мэдээ, аюул -5, агаар мэдээ 5 /нойтон цас, орон шуургаар/ удаа зохиосон. Агаарын температур мaксимум нь 04-нд 17,30С, агаарын минимум температур 03-нд -7,50С, хөрсний мaксимум нь 04-нд 31,80С, минимум температур 03-нд -8,00С, салхины мaксимум 30-нд 32014m/s. Хур тунадасны нийлбэр 2,5мм. Алсын барааны харагдац минимум нь 4000 SNRS BLSN. Цаг агаарын үзэгдлийн хувьд: IX/29, X/01,03,04-нд хяруу, 30-нд бороо, IX/29, X/01,03,04-нд утаатай, 02-нд цас, 30-нд орон шуургай, 30,01,02-нд нойтон цас ажиглагдсан.

Сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа:

09 дүгээр сарын 28, 29, 10 дугаар сарын 02-нд сүлжээ тасалдсан. Орон нутгийн мэдээ хоцорсон.

03-нд шилэн кабелийн холболтын кабель тасарч нисэхийн интернэт сүлжээ тасарсан. Гэмтлийн шалтгааныг олж, 12:00 цагт  сүлжээ хэвийн болсон.

29-нд ИНЕГ-ын Оношлогоо хэмжилзүйн лаборатори, ТХНҮА-ны инженерүүд MILOS520 цаг уурын автомат станцад үзлэг үйлчилгээ, баталгаажуулалтын өмнөх хэмжилт, шалгалт тохируулга хийсэн.

Орон нутаг- хэвийн. 14 УЦУОШГ болон 2 нисэх буудалд тоног төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллагаатай байна. Тосонцэнгэл гэрчилгээ сунгагдаагүй, Ханбумбат нисэх буудлын MILOS-520 автомат станц гэмтэлтэй /

/Тавантолгой, Мандалговь, Хэнтий нисэх буудлууд хаалттай байгаа, перрон дээрээ нисдэг тэрэг авна./

Нислэгийн саатал: Чингис хаан ОУНБ орчимд цаг агаараас шалтгаалсан саатал 2 гарсан. Зүүн өмнийн салхитайгаас 2 нислэг хүлээсэн. Мэдээний таарц салхины чиглэлээр 86,38%, хурдаар 98,08%. Орон нутагт: 03-нд Өлгий, 4-нд Увс-1 нислэг цуцалсан.

Удирдлага, зохион байгуулалттай холбоотой хийгдсэн ажлууд:

09 дүгээр сарын 28-ны өдөр МИАТ ХК-ийн Аюулгүй ажиллагаа, чанар, нисэхийн аюулгүй байдлын албанаас төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт хийгдэж, үйл ажиллагаанд мөрдөгддөг баримт бичгүүд, цаг агаарын мэдээ мэдээллүүд, ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжүүд бусад холбогдох бичиг баримтыг үзэж шалгасан.

02-нд төвөөс өндөр насны амралтаа эдэлж буй ахмадуудыг хүлээн авсан.

Санхүү:

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан гаргаж БОАЖЯ-аар баталгаажуулсан.

Шилэн дансны цахим хуудсанд сарын мэдээллийг оруулж, 3 дугаар улирлын тайланг илгээсэн.

Сургалт, дадлага:

ИНЕГ-ын нисэхийн сургалтын төвд явагдаж буй англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалтад тус төвийн Чанарын менежер, сүлжээ, мэдээллийн сангийн инженер хамрагдаж байна.

“Хан бумбат” нисэх буудлын цаг уурын инженер А.Дөлгөөн-Уянга нислэгийн цаг уурын чиглэлээр 40 цагийн дадлага хийсэн.