НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН 7 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН   
/ 2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-С 02 ДУГААР САРЫН 01 /

Мэдээлэл үйлчилгээ:

 • Өнгөрсөн 7 хоногт олон улсын-151, орон нутгийн-92 нислэгт цаг агаарын мэдээ, мэдээллээр, Улаанбаатарын богино хугацааны урьдчилсан мэдээ 42, урт хугацааны урьдчилсан мэдээ-28, Тосонцэнгэл-14, Ханбумбатын урьдчилсан мэдээ-29, Овоот-4, чиглэлийн урьдчилсан мэдээ-63, районы-42, угталтын мэдээ-22, хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ-41, аэродромын урьдчилсан мэдээ-14, өндрийн салхины мэдээ-56, сигмет-6, “Чингис хаан” ОУНБ орчмын бодит ажиглалтын 298 мэдээ, уур амьсгалын 56 мэдээ зохиож үйлчилсэн. Агаарын температур мaксимум нь 30-нд -13,50С, агаарын минимум температур 26-нд -40,70С, хөрсний минимум температур 27-нд -43,80С, салхины мaксимум 27-нд 10м/с, алсын барааны харагдац минимум 25-нд 1600м утаа, будантай байсан. Цаг агаарын үзэгдлийн хувьд: 25,26,29,30,31-нд утаа, 25,26,27,29,30,31-нд хяруу, 27,31-нд цангийн бургаа, 28-нд цас ажиглагдсан.
 • 01 дүгээр сарын 21-30-ны хоорондох орон нутгийн нисэх буудал орчмын бодит болон урьдчилсан мэдээ, чиглэлийн урьдчилсан мэдээнд хариу зааварчлага хүргүүлсэн.
 • 29-нд 14 Нисэх буудал болон Хөшигийн хөндий дэх нисэх буудал орчмын 7 хоногийн цаг агаарын төлвийг нэгтгэж, цахим хуудсанд байршуулсан.
 • 1990-1995 оны УА-ын горимын мэдээний эх мэдээ шивэх, RES,TAB үүсгэх ажлыг хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа

  Нислэгийн саатал: “Чингис хаан” ОУНБ орчимд болон орон нутагт цаг агаараас шалтгаалсан нислэгийн саатал гараагүй.

  Сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа:

 • Морин-Уул дахь радарын станцыг түр зогсоосон.
 • Орон нутаг- хэвийн. 14 УЦУОШГ болон 3 нисэх буудалд тоног төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллагаатай байна. /Тавантолгой, Мандалговь, Хэнтий нисэх буудлууд хаалттай байгаа, перрон дээрээ нисдэг тэрэг авна. /Ханбумбат үүлний суурийн өндөр хэмжигч ажилгүй/
 • ТХНҮА-аас MILOS-520 цаг уурын автомат станцад үйлчилгээ хийсэн.

Удирдлага, зохион байгуулалт:

 • Төсвийн захирагч буюу төвийн дарга хэлтсийн дарга нартай 2018 оны Үр дүнгийн гэрээг байгуулсан.
 • Эрсдлийн үнэлгээ хийх талаар судалгаа явуулсан.
 • Геосан авиакомпаниас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу инженер, техникийн ажилтнуудад цаг уурын талаар сургалт явуулсан.
 • Албан хаагчидтай байгуулсан Хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэж, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотой гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байна.
 • Шилэн дансанд сар бүр байршуулдаг байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт, санхүүгийн талаар 1 дүгээр сарын мэдээлэл, тухай бүрд оруулдаг Төсөв, өмч хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлагын шийдвэр, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9-д заасан мэдээллийг оруулсан.