НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН 7 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН   
/ 2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-С 05 ДУГААР САРЫН 11 /

Мэдээлэл үйлчилгээ:

Өнгөрсөн 7 хоногт олон улсын-139, орон нутгийн-10, онцгой тусай үүргийн 6 нислэгт цаг агаарын мэдээ, мэдээллээр үйлчилсэн. Улаанбаатарын богино хугацааны урьдчилсан мэдээ 43, урт хугацааны урьдчилсан мэдээ-28, Тосонцэнгэл-13, Ханбумбатын урьдчилсан мэдээ-33, Овоот-7, бусад-18, чиглэлийн урьдчилсан мэдээ-58, районы-51, угталтын мэдээ-25, хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ-43, аэродромын урьдчилсан мэдээ-14, өндрийн салхины мэдээ-56, сигмет-19, борт-1, “Чингис хаан” ОУНБ орчмын бодит ажиглалтын 315 мэдээ, уур амьсгалын 56, харьцуулсан ажиглалт 1, аюул-3, агаар мэдээ 3 зохиож үйлчилсэн. Агаарын температур мaксимум нь 7-нд 28.20C, агаарын минимум температур 5-нд -9.50C, хөрсний минимум температур 6-нд 51.60C, хөрсний минимум температур -10.00C, салхины мaксимум 4-нд 28024м/с, алсын барааны харагдац минимум 4-нд 3000м Цаг агаарын үзэгдлийн хувьд: 01,02,-нд хяруу, 04-нд аадар нойтон цас, мөсөн туйлаадас, утаа, орон шуурга, аадар бороо, нөөлөг салхи, 8-нд явган шороон шуурга ажиглагдсан.

 • 5 сарын 1-6-ны хоорондох буудал орчмын бодит болон урьдчилсан мэдээ, чиглэлийн урьдчилсан мэдээ, нисэх буудлуудын 7 хоногийн төлөвт хариу зааварчилгаа хүргүүлсэн.
 • 5 сарын 7-нд 14 Нисэх буудал болон Хөшигийн хөндий дэх нисэх буудал орчмын 7 хоногийн төлвийг нэгтгэж, цахим хуудсанд байршуулсан.

Нислэгийн саатал: Чингис хаан ОУНБ орчимд цаг агаараас шалтгаалсан нислэгийн 5 саатал гарсан. Шилжлэг салхитайгаас буцсан–1. Баруун хойдын салхитайгаас хүлээсэн-4. Мэдээний дундаж таарц салхины чиглэлээр 95.3%, хурдаар 88.9%-тай. Орон нутагт цаг агаараас шалтгаалсан нислэгийн саатал 3 гарсан. Ханбумбат-1, Донойн районд үүлтэйгээс-2.

Сүлжээ, тоног төхөөрөмж:

Орон нутаг- хэвийн. 14 УЦУОШТ болон 3 нисэх буудалд тоног төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллагаатай байна. /Тавантолгой, Хэнтий нисэх буудлууд хаалттай байгаа, перрон дээрээ нисдэг тэрэг авна. Ховдын Булган НБ-ын цаг уурын автомат систем ажилгүй. эхлэх хугацаа (UTC): 2018.04.30 02:30 дуусах хугацаа (UTC): 2018.06.10 06:00, Өмнөговь Гурвансайхан НБ-ын Гэрэл суултын систем PAPI ажилгүй. эхлэх хугацаа (UTC):2018-04-22 06:00 дуусах хугацаа (UTC): 2018-05-22 06:00. Ханбумбат нисэх буудлын MAWS301 гэрчилгээний хугацаа дууссан.

 • 4-нд БОХЗТЛ-ийн инженер Морин-Уул локаторын станцын AWS-330 цаг уурын автомат станцын газардуулгыг хэмжилт хийсэн.05 сарын 09-нд 10:00-20:00 цагт ТХНҮА-ны инженерүүд MILOS-520 автомат станцын үүлний өндөр хэмжигчид үйлчилгээ, 10-нд MILOS-520 автомат станцад цахилгааны сэлгэлт /14:00-15:00 цагт/ хийж, тохируулсан.
 • 05 сарын 10-нд 10:40-13:30 цагт СМСИ AWC-310 цаг уурын автомат станцын компьютерыг форматлаж, тоног төхөөрөмжинд үзлэг үйлчилгээ хийсэн.

Сургалтын талаар:

 • Нислэгт цаг агаарын бодит болон урьдчилсан мэдээгээр үйлчлэх чиглэлээр тус төвийн Нислэгийн цаг уурын өртөөний 2 инженер, Булган аймгийн УЦУОШТ-ийн синоптик Б.Үүрийнтуяа, Баянхонгор аймгийн УЦУОШТ-ийн техникч С.Баярдулам, жижүүр цахилгаанчнаар А.Баярсайхан нар тус тус батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу дагалдан суралцаж байна.

Үйл ажиллагаа:

 • 5 дугаар сарын эхний 7 хоногийн цаг агаарын мэдээ таараагүй нислэгийн саатлын дүгнэлтийг гаргаж холбогдох газруудад хүргүүлсэн.
 • Өлгий, Увс, Сүхбаатар, Өвөрхангай, Чойбалсан нисэх буудлуудын бодит болон урьдчилсан мэдээг зохиох, дамжуулах талаар зөвлөмж өгсөн.
 • Алтай, Ховд, Өлгий, Дэглий цагаан, Ханбумбат нисэх буудлын цаг агаараас шалтгаалж саатсан нислэгийн буудал орчмын урьдчилсан мэдээг дүгнэсэн.
 • Төвийн салбар, хэлтэс, орон нутгийн УЦУОШТ-үүдэд шалгалт хийх 4 төрлийн шалгалтын хуудсыг шинэчилсэн.
 • 8-нд Шилэн дансны нэгдсэн системд 4 дүгээр сарын хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөний мэдээллийг оруулсан.
 • Боловсон хүчний томилгооны талаар БОАЖЯ-наас явуулж буй дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, ЦУОШГ-т хүргүүлсэн.