НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН 7 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН   
/ 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 02-С 03 ДУГААР САРЫН 09 /

Мэдээлэл үйлчилгээ:

Өнгөрсөн 7 хоногт олон улсын-143, орон нутгийн-91, онцгой тусай үүргийн 4 нислэгт цаг агаарын мэдээ, мэдээллээр, Улаанбаатарын богино хугацааны урьдчилсан мэдээ 43, урт хугацааны урьдчилсан мэдээ-28, Тосонцэнгэл-14, Ханбумбатын урьдчилсан мэдээ-31, Овоот-4, бусад-10, чиглэлийн урьдчилсан мэдээ-57, районы-46, угталтын мэдээ-22, хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ-43, аэродромын урьдчилсан мэдээ-14, өндрийн салхины мэдээ-56, “Чингис хаан” ОУНБ орчмын бодит ажиглалтын 349 мэдээ, уур амьсгалын 56, харьцуулсан ажиглалт 1, аюул-2, агаар мэдээ 2 зохиож үйлчилсэн. Агаарын температур мaксимум нь 8-нд 2,60С, агаарын минимум температур 1-нд -28,10С, хөрсний минимум температур 1-нд -30,70С, салхины мaксимум 3-нд 34016м/с, алсын барааны харагдац минимум 2-нд 4000м утаатай байсан. Цаг агаарын үзэгдлийн хувьд: 02,04,05-нд хяруу, 02,05,08-нд утаа, 3-нд цас, орон шуурга ажиглагдсан.

  • 2 сарын 26-наас 3 сарын 01-ний хоорондох буудал орчмын бодит болон урьдчилсан мэдээ, чиглэлийн урьдчилсан мэдээнд хариу зааварчилгаа хүргүүлсэн.
  • 03 сарын 5-нд 14 Нисэх буудал болон Хөшигийн хөндий дэх нисэх буудал орчмын 7 хоногийн төлвийг нэгтгэж, цахим хуудсанд байршуулсан. Аймаг тус бүрд хариу зааварчилгаа өгсөн..

Сүлжээ, тоног төхөөрөмж:

  • Радарын станц 4 дүгээр сарын 01 хүртэл түр унтралтын горимд шилжсэн.
  • 3 дугаар сарын 8-нд өндрийн салхины мэдээний программд алдаа гарч, WAFC-ын зургаар НХҮА-нд үйлчилсэн.
  • Сервер компьютерт WRF /Weather Research and Forecast/ загварыг суулгаж, тохиргоо хийгдэж байна.
  • Орон нутаг- хэвийн. 14 УЦУОШГ болон 3 нисэх буудалд тоног төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллагаатай байна. /Тавантолгой, Мандалговь, Хэнтий нисэх буудлууд хаалттай байгаа, перрон дээрээ нисдэг тэрэг авна.

Нислэгийн саатал: Чингис хаан ОУНБ орчимд цаг агаараас шалтгаалсан нислэгийн саатал 4 гарсан. Зүүн өмнийн салхитайгаас хүлээсэн-3, Районы нислэг ЗӨ салхитайгаас хүлээсэн. Орон нутагт цаг агаараас шалтгаалсан нислэгийн саатал 1 гарсан. Мөрөн-Өлгий их салхитайгаас шууд Улаанбаатар ниссэн. Мэдээний таарц 100%

Сургалт, дадлага: Нислэгийн цаг уурын өртөөний 3 инженер ЦУОШГ-т дадлагажиж эхэлсэн. Овоот нисэх буудлын техникч Ч.Шинэбаяр 05-нд эрхийн шалгалт өгсөн.

Үйл ажиллагаа:

  • Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр ажиллах хариуцлагатай эргүүл ажилласан.
  • Хэнтий, Говь-Алтай, Баян-Өлгий аймгуудын УЦУОШГ-уудын бодит болон урьдчилсан мэдээнд зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • 02 дугаар сарын AUTO METAR мэдээг шалгасан. Тосонцэнгэл, Хархорин, Овоотоос бусад нисэх буудлуудын мэдээ ирж байна.
  • Шилэн дансны нэгдсэн системд 2 дугаар сарын санхүүгийн болон хүний нөөцийн талаар мэдээллийг байршуулсан.