НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН   

Нислэгт цаг агаарын бүх төрлийн урьдчилсан болон бодит мэдээ мэдээллээр шуурхай үйлчлэх, нислэгийн зөрчил саатлын тоог бууруулах, жилийн төлөвлөгөөт ажлуудыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх, албан хаагчдын мэргэжил, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилт тавин ажилласан. Төвийн 2020 оны хагас жилийн төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэл 99.8 хувьтай байна.

Нэг.  “Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй бүх төрлийн нислэгийг цаг агаарын бодит болон бүх төрлийн урьдчилсан мэдээ мэдээллээр үйлчилж, нислэгийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах”

1.1 Нислэгт зориулсан цаг уурын төрөл бүрийн бодит болон урьдчилсан мэдээг зохиох, хүлээн авах, олон улс болон орон нутгийн солилцоонд гаргах 

2020 оны эхний хагас жилд “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал орчмын богино хугацааны урьдчилсан мэдээ (TAF) 1143, урт хугацааны TAF мэдээ 734, районы урьдчилсан мэдээ 1175, угталтын урьдчилсан мэдээ 738, өндрийн салхины урьдчилсан мэдээ 1457, аэродромын урьдчилсан мэдээ 364, аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээ 2, SIGMET мэдээ 287, хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ 1128, Тосонцэнгэл нисэх буудал орчмын богино хугацааны TAF мэдээ 364, Ханбумбат нисэх буудлын TAF 836, Овоот нисэх буудлын TAF 30, Тавантолгой нисэх буудлын TAF 24, Шинэ нисэх буудлын TAF 4, бусад нисэх буудлын урьдчилсан мэдээ 83 удаа тус тус зохиож, олон улсын 1307, орон нутгийн 2253, онцгой ба тусгай үүргийн 104 нислэгт 1143 чиглэлийн урьдчилсан мэдээ болон цаг агаарын бусад төрлийн мэдээ мэдээллээр үйлчилсэн байна. Төв орон нутгийн 25679 бодит мэдээ, 8353 урьдчилсан мэдээг хүлээн авч дамжуулсан.

36 цагийн урьдчилалтай тоон загварын үр дүнг боловсруулж, 7 хоногийн төлөв гаргахад зориулж 168 цагийн урьдчилалтай тоон загварын үр дүн, стандарт өндрүүдийн салхи, температурын орны зургуудыг тус тус урьдчилсан мэдээ зохиолт, нислэгийн үйлчилгээнд ашиглаж байна.

Дэлгэрэнгүй