НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН   

Нислэгт цаг агаарын бүх төрлийн урьдчилсан болон бодит мэдээ мэдээллээр шуурхай үйлчлэх, нислэгийн зөрчил саатлын тоог бууруулах, жилийн төлөвлөгөөт ажлуудыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх, албан хаагчдын мэргэжил, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилт тавин ажилласан. Төвийн 2018 оны төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэл 97,4 хувьтай байна.

Нэг.  “Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй бүх төрлийн нислэгийг цаг агаарын бодит болон бүх төрлийн урьдчилсан мэдээ мэдээллээр үйлчилж, нислэгийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах”

1.1 Нислэгт зориулсан цаг уурын төрөл бүрийн бодит болон урьдчилсан мэдээг зохиох, хүлээн авах, олон улс болон орон нутгийн солилцоонд гаргах 

2018 онд “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал орчмын богино хугацааны урьдчилсан мэдээ (TAF) -2390, урт хугацааны TAF мэдээ 1483, районы урьдчилсан мэдээ 2479, угталтын урьдчилсан мэдээ 1593, өндрийн салхины урьдчилсан мэдээ 2911, аэродромын урьдчилсан мэдээ 731, аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээ 17, SIGMET мэдээ 601, хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ 2333, чиглэлийн урьдчилсан мэдээ 3896, Тосонцэнгэл нисэх буудал орчмын богино хугацааны TAF мэдээ 802, Ханбумбат нисэх буудлын TAF 1764, Овоот нисэх буудлын TAF 243, Тавантолгой нисэх буудлын TAF-2, бусад нисэх буудлын урьдчилсан мэдээ 648 удаа тус тус зохиож, олон улсын 8668, орон нутгийн 6671, онцгой ба тусгай үүргийн 154 нислэгийг цаг агаарын мэдээ мэдээллээр үйлчилсэн байна. Хэрэглэгчдийн хүсэлтийн дагуу цаг агаарын зөвлөгөөг утсаар болон цахим шуудан, нислэгийн өмнөх ярианд тогтмол өгч байна. Европын дунд хугацааны тоон прогнозын зураг, Японы прогноз зураг, болон өндрийн цаг агаарын зураг /850гПа, 700гПа, 500гПа, 300 гПа, ОТ 1000:500/, газрын цаг агаарын зураг, орчны цаг агаарын бодит зураг, онцгой үзэгдлийн зураг, олон улсын нислэгт зориулж салхи, температурын орны зураг, FY-2C болон Himawari Японы хиймэл дагуулын хүлээн авах станцын мэдээлэл болон үүлний зураг, WAFS-ын бүтээгдэхүүнүүдийг тус тус хүлээн авч, мэдээ зохиолт болон нислэгийн үйлчилгээний ажилд ашигласан. Хэрэглэгч байгууллагуудыг бүх төрлийн урьдчилсан болон бодит мэдээ, локаторын мэдээ, мэдээллээр хоногийн 24 цагийн турш үйлчилж байна. Мөн төвийн цахим хуудсаар дамжуулан хэрэглэгчдэд цаг агаарын мэдээллийг хүргэж байна.

36 цагийн урьдчилалтай тоон загварын үр дүнг боловсруулж, 7 хоногийн төлөв гаргахад зориулж 168 цагийн урьдчилалтай тоон загварын үр дүн, стандарт өндрүүдийн салхи, температурын орны зургуудыг тус тус урьдчилсан мэдээ зохиолт, нислэгийн үйлчилгээнд ашиглаж байна.

Дэлгэрэнгүй