НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН 7 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН   
/ 2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-С 08 ДУГААР САРЫН 17 /

Мэдээлэл үйлчилгээ:

Өнгөрсөн 7 хоногт олон улсын-235, орон нутгийн-204, онцгой тусай үүргийн 7 нислэгт цаг агаарын мэдээ, мэдээллээр, Улаанбаатарын богино хугацааны урьдчилсан мэдээ 51, урт хугацааны урьдчилсан мэдээ-28, Тосонцэнгэл-19, Ханбумбатын урьдчилсан мэдээ-36, Овоот-4, бусад-3, чиглэлийн урьдчилсан мэдээ-110, районы-55, угталтын мэдээ-36, хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ-51, аэродромын урьдчилсан мэдээ-14, sigmet 23, өндрийн салхины мэдээ-56, “Чингис хаан” ОУНБ орчмын бодит ажиглалтын 334 мэдээ, уур амьсгалын 56 зохиож үйлчилсэн. Агаарын температур мaксимум нь 14-нд 28,10С, агаарын минимум температур 09-нд 8,00С, хөрсний мaксимум 09-нд 51,10С, хөрсний минимум температур 09-нд 8.00C, салхины мaксимум 10-нд 14014м/с байсан. Цаг агаарын үзэгдлийн хувьд: 08,09,10,12-нд аадар бороо, 09,11,13,14-нд шүүдэр, 08,10-нд дуу цахилгаан, 08,10-нд гялбаа ажиглагдсан.

8 сарын 6-аас 8 сарын 14-ны хоорондох буудал орчмын бодит болон урьдчилсан мэдээ, чиглэлийн урьдчилсан мэдээ, нисэх буудлуудын 7 хоногийн төлөвт хариу зааварчилга хүргүүлсэн. 8 сарын 13-нд Нисэх буудал болон Хөшигийн хөндий дэх нисэх буудал орчмын 7 хоногийн төлвийг нэгтгэж, цахим хуудсанд байршуулсан.

Өмнөговь, Дундговь аймгийн УЦУОШТ болон Гурвансайхан, Мандалговь нисэх буудлуудын нислэгийн цаг агаарын мэдээний хангалт ашиглалтын байдалд аргачилсан шалган зааварлалт хийсэн.

Тавантолгой нисэх буудлын нислэгийн цаг агаарын мэдээний хангалт ашиглалтын байдалд аргачилсан шалган зааварлалт хийсэн.

Нислэгийн саатал: “Чингис хаан” ОУНБ-д цаг агаараас шалтгаалсан нислэгийн 7 саатал гарсан. Зүүн өмнийн салхитайгаас хүлээсэн-6 нислэг, цуцалсан-1. Мэдээний дундаж таарц салхины чиглэлээр- 97,06%, хурдаар-100,0%. 08 сарын 14-ны таарц дүгнээгүй, УМ үйлчлэх хугацаа дуусаагүй болно.

Сүлжээ, тоног төхөөрөмж:

Тоног төхөөрөмж, интернэт болон дотоод сүлжээний тасралтгүй ажиллагааг ханган ажилласан.

09-нд Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх буудалд сүлжээний свич болон 1 компьютер суурилуулсан.

Орон нутаг- хэвийн. 14 УЦУОШТ болон 3 нисэх буудалд тоног төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллагаатай байна. /Тавантолгой, Хэнтий нисэх буудлууд хаалттай байгаа, перрон дээрээ нисдэг тэрэг авна./ 

Үйл ажиллагаа:

ЦУОШГ-ын даргын үүрэг даалгаврын дагуу шинэ нисэх буудлын цаг уурын үйлчилгээний талаар танилцуулга бэлтгэж, 08 сарын 09-нд ЦУОШГ-н дарга, хэлтсийн дарга нар болон холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсан.

Сургалт, дадлага: Нислэгийн цаг уурын өртөөний инженерийг ЦУОШГ-ын УМХ-т синоптик инженерээр дадлагажуулж байна.