НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН   

Нислэгт цаг агаарын бүх төрлийн урьдчилсан болон бодит мэдээ мэдээллээр шуурхай үйлчлэх, нислэгийн зөрчил саатлын тоог бууруулах, жилийн төлөвлөгөөт ажлуудыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх, албан хаагчдын мэргэжил, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилт тавин ажилласан. Төвийн 2019 оны төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэл 98,69 хувьтай байна. 

Нэг.  “Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй бүх төрлийн нислэгийг цаг агаарын бодит болон бүх төрлийн урьдчилсан мэдээ мэдээллээр үйлчилж, нислэгийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах” 

1.1 Нислэгт зориулсан цаг уурын төрөл бүрийн бодит болон урьдчилсан мэдээг зохиох, хүлээн авах, олон улс болон орон нутгийн солилцоонд гаргах 

2019 онд “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал орчмын богино хугацааны урьдчилсан мэдээ (TAF) 2406, урт хугацааны TAF мэдээ 1484, районы урьдчилсан мэдээ 2445, угталтын урьдчилсан мэдээ 1814, өндрийн салхины урьдчилсан мэдээ 2903, аэродромын урьдчилсан мэдээ 729, аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээ 17, SIGMET мэдээ 536, хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ 2390, Тосонцэнгэл нисэх буудал орчмын богино хугацааны TAF мэдээ 764, Ханбумбат нисэх буудлын TAF 1809, Овоот нисэх буудлын TAF 268, Тавантолгой нисэх буудлын TAF 96, Шинэ нисэх буудлын таф-6, бусад нисэх буудлын урьдчилсан мэдээ 440 удаа тус тус зохиож, олон улсын 10264, орон нутгийн 7015, онцгой ба тусгай үүргийн 200 нислэгт 4303 чиглэлийн урьдчилсан мэдээ болон цаг агаарын бусад төрлийн мэдээ мэдээллээр үйлчилсэн байна. Төв орон нутгийн 67289 бодит мэдээ, 23715 урьдчилсан мэдээг хүлээн авч дамжуулсан.

Дэлгэрэнгүй