ГАДААД СУРГАЛТ
ДОТООД СУРГАЛТ
  • Нислэгийн цаг уурын синоптик инженерүүдийн давтан сургалт
  • Нислэгийн цаг уурын инженер, техникчдийн давтан сургалт
  • 3 дугаар сарын 27, 28-ны өдрүүдэд Нисэхийн сургалтын төвд ИНЕГ-аас зохион байгуулсан ISO9001:2015 стандарт руу шилжих арга зүйн сургалтанд Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Болормаа, Чанарын менежер бөгөөд хэлтсийн дарга П.Сэржмядаг нар хамрагдсан.
  • Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Болормаа, дотоод хяналт хариуцсан ажилтан Н.Басбиш нар ИНЕГ-ын Нисэхийн сургалтын төвд англи хэлний 50 цагийн эрчимжүүлсэн сургалтанд хамрагдсан.
  •  Жижүүр сантехникч Чулуундорж Нийтийн ахуй үйлчилгээний 5 дугаар төвд цахилгаанчины мэргэжил олгох 35 хоногийн курст суралцсан.
  • Цаг уур орчны хяналт шинжилгээний салбарын нягтлан бодогчдын сургалт
  • Цаг уур, уур амьсгалын горимын мэдээ боловсруулах CLIWARE системийн талаарх сургалт
  • 04 дүгээр сарын 30-наас 05 дугаар сарын 02-ны хооронд ЦУОШГ-т ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар, сүлжээ, мэдээллийн сангийн инженер Ш.Аюушжав нар “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах хууль хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг олгох” сургалтад,
  • 05 дугаар сарын 21-25-нд “Аюулгүй ажиллагааны тогтолцоо болон өндөр эрсдлийг илрүүлэх болон эрсдлийн удирдлага” сургалт, семинарт Чанарын менежер бөгөөд хэлтсийн дарга П.Сэржмядаг, ахлах синоптик Н.Энхдалай нар,
  • 05 дугаар сарын 21-23-нд АЕГ-т “Архивын баримтад иж бүрэн нягтлан шалгалт, дахин боловсруулалт хийх, данс бүртгэл үйлдэх ажлын арга зүй архивын онол, арга зүй” сургалтад Захиргаа, хүний нөөцийн ажилтан тус тус хамрагдсан.