МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЗААВРУУД

БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР
ТУШААЛЫН ДУГААР
БАТЛАГДСАН ОГНОО
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ОГНОО
1
Үйл ажиллагааны заавар /боть/
2016.10.01
2002, 2004, 2007, 2008, 2010-2013, 2015, 2016
2
Ус цаг уурын ажиглалтын заавар XIY дэвтэр /татах/
A/57
2014.05.02
1995, 2014 (3)
3
Цаг уурын ажиглалтын мэдээ солилцооны АК-01 коод /FM-12-IX-SYNOP/ /татах/
96
2013.05.15
1993, 2008, 2013
4
Аюул Агаар мэдээний FM-10-02 коод /татах/
71
2002
5
Ус цаг агаар байгаль орчны аюултай үзэгдлийг мэдээлэх заавар IV дэвтэр /татах/
71
2008.05.28
6
Сарын цаг уурын мэдээний FM-71-X CLIMAT код /татах/
2003.01.03
2008
7
Цаг уурын горимын мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах код /XI-I-99, XI-II-99/ /татах/
31
2006.03.24
1995, 1999, 2000, 2006
8
MAWS-201 цаг уурын зөөврийн автомат станцын техникч ашиглалтын заавар
A/22
2012.12.12
9
Дизель генераторын техник ашиглалтын заавар
A/22
2012.12.12
10
Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны  зааварчилга, гарын авлага
11
Дизель генераторчны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
A/22
2012.12.12
12
AWS330 цаг уурын автомат станцын ашиглалтын заавар
A/22
2012.12.12
2016 онд өөрчлөгдсөн
13
RC-53C локаторын станцын засвар, техник үйлчилгээний  заавар
A/22
2012.12.12
14
RC-53C допплер цаг уурын локаторын станцын техник ашиглалтын заавар
A/22
2012.12.12
15
DENYO POWER SP дизель генераторын ашиглалт, техник үйлчилгээний  заавар
A/22
2012.12.12
16
Цаг уурын автомат станцын техник үйлчилгээний заавар
A/22
2012.12.12
17
Морин-Уул локатор, цаг уурын станцын хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны заавар
A/22
2012.12.12
18
Цаг агаарын бодит болон прогноз зураг, мэдээлэлд анализ хийх програм хангамжийн ашиглалтын заавар
A/12
2015.05.07
19
AWS310, AWS330, WXT520 цаг уурын автомат станцын ашиглалтын заавар
А/09
2017.04.20
20
Бэлэн байдлын хяналтын хуудас
А/09
2017.04.20
21
“Техник ашиглалтын пасспорт”, тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг шалгах хуудас 
А/09
2017.04.20
22
“Салхи, температурын зураг боловсруулах програм хангамжийн ашиглалтын заавар”,
А/09
2017.04.20
23

HIMAWARICAST хиймэл дагуулын зураг мэдээ боловсруулах SATAID програм хангамжийн ашиглалтын заавар

А/09
2017.04.20

23

MILOS-520 цаг уурын автомат станцын ашиглалт, үйлчилгээний заавар

А/12
2018.06.19

23

MAWS-301 цаг уурын автомат станцын ашиглалт, үйлчилгээний заавар

А/16
2018.10.18