НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ

БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР
БАТЛАГДСАН ОГНОО
ТУШААЛЫН ДУГААР
НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
1
Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн хөдөлгөөн зохицуулах журам /татах/
2007.11.08
390/180
Батлан хамгаалахын сайд, Зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын хамтарсан тушаал
2

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам 1-р дэвтэр /татах/

2010.05.21
A/177/57
ИНЕГ-ын дарга, ЦУОШГ-ын даргын 2018 оны А/837/267 хамтарсан тушаалаар  нэмэлт өөрчлөлт оруулсан
3
Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үед агаарын хөлгийн нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах журам
2011.12.13
A/450/167
ИНЕГ-ын дарга, ЦУОШГ-ын даргын А/450/167 хамтарсан тушаал
4
Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл дамжуулах журам /татах/
2016.11.17
A/786
ИНЕГ-ын дарга
5
Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмж гэрчилгээжүүлэх журам /татах/
2016.11.30
A/828
ИНЕГ-ын дарга
6
Аэродромын автомат мэдээллийн үйлчилгээ /ATIS/ мэдээний журам /татах/
2008.10.01
ИНЕГ-ын Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны дарга - 2016.03.21
7
Ус, цаг уур орчны хяналт шинжилгээний салбарын инженер, техникчдэд мэргэшлийн зэрэг, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам /татах/
1996.02.23
22/38/68
Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын дарга
8
Ус цаг уур, орчны шинжилгээний хэмжих хэрэгсэлд засвар баталгаажуулалт хийх журам /татах/
1998
22

Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын дарга

9
Аюулгүйн бүсийн өртөө, харуулуудаас нислэгт зориулсан мэдээлэл зохиох, дамжуулах журам /татах/
2000.03.01
Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын дарга
10
Цаг уурын радарын ажиглалт хийх, мэдээ боловсруулах, дамжуулах журам /татах/
2007.07.10
101
ЦУОШГ-ын дарга
11
Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам 2-р дэвтэр /татах/
2019.07.22
A/204
ЦУОШГ-ын дарга
12
Төв, орон нутгийн УЦУОША-уудын нислэгийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээний  хангалтын чиглэлээр өөр хоорондоо орлон ажиллах журам /татах/
2012.09.05
154
ЦУОШГ-ын дарга
13
Нислэгийн цаг уурын мэргэшлийн үнэмлэх олгох журам /татах/
2014.01.07
07
ЦУОШГ-ын дарга
14
Аймаг, нийслэлийн УЦУОША-дуудын шинжилгээ мэдээлэл, үйлчилгээний ажлыг дүгнэх журам /татах/
2015.12.04
A/171
ЦУОШГ-ын дарга
15
Судалгаа нислэг үйлдэх журам /татах/
2004.10.25
24
НЦУТ-ийн дарга
16
RMK бүлгийг мэдээлэх журам /татах/
2011.10.03
A/11
НЦУТ-ийн дарга
17
Харьцуулсан ажиглалт хийх журам /татах/
2017.05.09
A/11
НЦУТ-ийн дарга
18
Нислэгийн цаг агаарын таараагүй урьдчилсан мэдээнд дүн шинжилгээ хийх журам /татах/
2015.04.15
A/07
НЦУТ-ийн дарга
ХӨТӨЛБӨР
19
Сургалтын хөтөлбөр 2016
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ
20 Нислэгт цаг агаарын мэдээгээр үйлчлэх, мэдээг хэрэглэх талаар хамтран ажиллах ерөнхий гэрээ 2017

14/171 ЦУ/171006

             ИНЕГ-ын дарга,                  ЦУОШГ-ын дарга

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХАМААРАЛТАЙ ТУШААЛ, ШИЙДВЭР, ЖУРАМ, ЗААВАР

БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР
БАТЛАГДСАН ОГНОО
ТУШААЛЫН ДУГААР
НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
1
Салбаруудын мэдээлэл үйлчилгээний ажил дүгнэх журам
2011.12.01
A/15
НЦУТ-ийн дарга
2
НЦУТ-ийн ажилтнуудад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам
2012.04.11
A/09
НЦУТ-ийн дарга
3

Чанарын гарын авлага /боть/

2012.07.20 2016.11.01
A/16 хавсралт1

НЦУТ-ийн даргын 2016.11.01-ний өдрийн тушаалаар Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан

4
Нислэгийн цаг уурын төвд онцгой тохиолдлын үед ажиллах журам
2012.12.12
А/22 хавсралт2
НЦУТ-ийн дарга
5
Ээлж хүлээлцэх журам
2012.12.12
А/22 хавсралт3
НЦУТ-ийн дарга
6
Нислэгийн осол, зөрчлийг шуурхай мэдээлэх журам
2012.12.12
А/22 хавсралт4
НЦУТ-ийн дарга
7

НЦУТ-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам

2016.11.09
А/22

НЦУТ-ийн даргын 2017.04.25-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.