A. ОЛОН УЛСЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ОУИНБ-ын
баримт бичиг

Огноо

Нэр /Англи/
Нэр /Монгол/
1
ANNEX 1
2018
Annex 1 to the Convention on International Civil Aviation (Personnel Licensing)
Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай Чикагогийн конвенцийн ХАВСРАЛТ 1 (Боловсон хүчний тусгай зөвшөөрөл)
2
2018
Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation
(Rules of the Air)
Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай Чикагогийн конвенцийн ХАВСРАЛТ 2 (Нислэгийн хөдөлгөөний дүрмүүд)
3
2018
Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation (Meteorological Service for International Air Navigation
Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай Чикагогийн конвенцийн    ХАВСРАЛТ 3 (Олон улсын агаарын навигацийн цаг уурын үйлчилгээ)
4
2010
Annex 5 to the Convention on International Civil Aviation (Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations)
Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай Чикагогийн конвенцийн ХАВСРАЛТ 5 (Нислэгийн хөдөлгөөний болон газрын үйлчилгээний хэмжлийн нэгж)
5
2018
Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation (Operation of Aircraft)
Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай Чикагогийн конвенцийн    ХАВСРАЛТ 6 (Агаарын хөлгийн үйлчилгээ)
6 ANNEX 10 2018 Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation (Aeronautical Telecommunications) Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай Чикагогийн конвенцийн    ХАВСРАЛТ 10 (Нисэхийн холбоо навигаци)
7 ANNEX 14 2018 Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation (Aerodrome Design and Operations) Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай Чикагогийн конвенцийн    ХАВСРАЛТ 14 (Аэродромын зураглал ба ашиглалт үйлчилгээ)
8 ANNEX 19 2019 Annex 19 to the Convention on International Civil Aviation (Safety Management) Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай Чикагогийн конвенцийн ХАВСРАЛТ 19 (Аюулгүй байдлын удирдлага)
9 Doc 4444 2018 Air Traffic Management Агаарын хөдөлгөөний менежмент
10 Doc 7100 2016 Tariffs for Airports and Air Navigation Services Нисэх онгоцны буудал, агаарын навигацийн үйлчилгээний тариф
11 Doc 7192 2002 Training Manual (Part F-1 Meteorology for Air Traffic Controllers and Pilots) Нислэгийн удирдагч, нисгэгч нарт зориулсан цаг уурын сургалтын гарын авлага
12 Doc 7475 1963 Working Arrangements Between the International Civil Aviation Organization and the World Meteorological Organization ОУИНБ ба ДЦУБ хоорондын хамтын ажиллагааны зохицуулалт
13 Doc 7488 1993

MANUAL OF THE ICAO STANDARD ATMOSPHERE

ОУИНБ –ын Агаар мандлын стандартын гарын авлага
14 Doc 8400 2019 ICAO Abbreviations and Codes ОУИНБ –ын товчлол болон кодууд
15 Doc 8896 2019 Manual of Aeronautical Meteorological Practice Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний гарын авлага
16 Doc 9082 2012 ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services Агаарын навигацийн үйлчилгээ ба нисэх буудал дахь төлбөрийн ОУИНБ-ын бодлого
17 Doc 9137 1983 AIRPORT SERVICES MANUAL Нисэх буудлын үйлчилгээний гарын авлага
18 Doc 9161 2013 Manual on Air Navigation Services Economics Агаарын навигацийн үйлчилгээний эдийн засгийн гарын авлага
19 Doc 9328 2018 Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices RVR–ын ажиглалт болон мэдээлэх зарчмын гарын авлага
20 Doc 9365 2017 Manual of All-Weather Operations Цаг уурын үйлчилгээний гарын авлага
21 Doc 9377 2018 Manual on Coordination between Air Traffic Services, Aeronautical Information Services and Aeronautical Meteorological Services Агаарын тээврийн үйлчилгээ, Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ, Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээ хоорондын хамтын ажиллагааны гарын авлага
22 Doc 9691 2019 Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds Галт уулын үнс, радио идэвхт материал, хортой химийн нэгдэлтэй үүлшлийн гарын авлага
23 Doc 9734 2017 Safety Oversight Manual Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын гарын авлага
24 Doc 9766 2004 HANDBOOK ON THE INTERNATIONAL AIRWAYS VOLCANO WATCH Олон улсын агаарын замын галт уулын үнсний мэдээллийн гарын авлага
25 Doc 9817 2018 Manual on Low-level Wind Shear Нам өндөр дэх шилжлэг салхины гарын авлага
26 Doc 9837 2017 Manual on Automatic Meteorological Observing Systems at Aerodromes Аэродром дэх цаг уурын автомат ажиглалтын системийн гарын авлага
27 Doc 9859 2018 Safety Management Manual (SMM) Аюулгүй байдлын гарын авлага
28 Doc 9873 2010 Manual on the Quality Management System for the Provision of Meteorological Service for International Air Navigation Олон улсын агаарын навигацийн үйлчилгээн дэх цаг уурын үйлчилгээний Чанарын удирдлагын тогтолцооны гарын авлага
29 Doc 9974 2012 Flight Safety and Volcanic Ash Нислэгийн аюулгүй байдал ба Галт уулын үнсний мэдээлэл 
30 Doc 10003 2019 Manual on the Digital Exchange of Aeronautical Meteorological Information Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний мэдээллийн дижитал солилцооны гарын авлага
31 Doc 10045 2014 METEOROLOGY (MET) DIVISIONAL MEETING Цаг уурын уулзалт, хурлын тайлан
32 Doc 10100 2019 Manual on Space Weather Information in Support of International Air Navigation Олон улсын агаарын навигаци дахь Сансрын цаг уурын гарын авлага
33 CIRCULAR 10 1949 QUALIFICATIONS OF METEOROLOGICAL PERSONNEL Цаг уурын боловсон хүчний мэргэшил
34 CIRCULAR 11 1949 MEASUREMENT OF AMBIENT AIR TEMPERATURE IN FLIGHT Нислэгийн үеийн агаарын температурын хэмжилт
35 CIRCULAR 13 1949 AUTOMATIC WEATHER STATIONS Цаг уурын автомат станц
36 CIRCULAR 43 1955 ICE AND SNOW ON RUNWAYS Хөөрч буух зурвас дээрх цас болон мөстөлт
37 CIRCULAR 44 1955 ATMOSPHERIC TURBULENCE IN RELATION TO AIR NAVIGATION Агаарын навигаци дахь агаар мандлын сэгсрэлт
38 CIRCULAR 186 1987 WIND SHEAR Шилжлэг салхи
ДЭЛХИЙН ЦАГ УУРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ДЦУБ-ын баримт бичиг Он Нэр /Англи/ Нэр /Монгол/
1 WMO-No. 306 2017 Manual on Codes International Codes Volume I.1 Annex II to the WMO Technical Regulations Part A – Alphanumeric Codes ДЦУБ-ын цуврал №306 “Кодын гарын авлага”, I боть
2 WMO-No. 782 2019 Aerodrome Reports and Forecasts ДЦУБ-ын цуврал № 782 “Аэродромын урьдчилсан болон бодит мэдээ”
3 WMO-No. 1053 2010 Commission for Aeronautical Meteorology Fourteenth session Нисэхийн цаг уурын комиссын 14 дүгээр хуралдаан
4 WMO-No. 1139 2014 Commission for Aeronautical Meteorology Fifteenth session Нисэхийн цаг уурын комиссын 15 дугаар хуралдаан
5 WMO-No. 1200 2017 Guide to Aircraft-based Observations Агаарын хөлөгт суурилсан ажиглалтын заавар
6 WMO-No. 1222 2018 Commission for Aeronautical Meteorology Нисэхийн цаг уурын комисс
7 WMO - No. 407 1987 INTERNATIONAL CLOUD ATLAS Олон улсын үүлний атлас
8 WMO - No. 731 2014 Guide to Meteorological Observing and Information Distribution Systems for Aviation Weather Services Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээн дэх цаг уурын ажиглалтын болон мэдээлэл дамжуулах системын заавар
9 WMO - No. 196 1966 UTILIZATION OF AIRCRAFT METEOROLOGICAL REPORTS Агаарын хөлгийн мэдээний хэрэглээ
10 WMO № 622 /Volume1. Part1, Part2/ 1986 Compendium of Lecture Notes on Meteorological instruments for training class III and class IV meteorological personnel Цаг уурын боловсон хүчний III болон IV зэргийн цаг уурын тоног төхөөрөмж  сургалтын лекцийн тэмдэглэлийн хураангуй
11 WMO № 266 /Volume 1. Earth Science/ 1970 Compendium of Lecture Notes for Training Class IV Meteorological Personnel Цаг уурын боловсон хүчний IV зэргийн сургалтын лекцийн тэмдэглэлийн хураангуй
12 WMO № 364 /Volume II. PART 4 - TROPICAL METEOROLOGY/ 1978 Compendium of meteorology Цаг уурын лекцийн тэмдэглэлийн хураангуй
13 WMO-No. 1209 2019 Compendium of WMO Competency Frameworks ДЦУБ-ын  боловсон хүчний мэдлэг, ур чадварын хураангуй
14 WMO № 1083 2015 Guide to the Implementation of Education and Training Standards in Meteorology and Hydrology Ус, цаг уурын боловсрол, сургалтын стандартыг хэрэгжүүлэх заавар
15 WMO № 114 1974 Guide to qualifications and training of meteorological personnel  employed in the provision of meteorological services for international air navigation Олон улсын агаарын навигацийн чиглэлээр цаг уурын үйлчилгээ эрхэлж буй цаг уурын боловсон хүчний мэргэшлийн болон сургалтын удирдамж
16 WMO-No. 49 2018 Technical Regulations Basic Documents   No. 2 Volume II – Meteorological Service for International Air Navigation ДЦУБ-Техникийн баримт бичиг, Боть II, Олон улсын агаарын навигацийн үйлчилгээн дэх цаг уурын үйлчилгээ
17 WMO № 44 1998 Scientific Assessment of Ozone Depletion Озоны цоорхойн шинжлэх ухааны үнэлгээ
18 WMO № 8 2018 Guide to Instruments and Methods of Observation Ажиглалт хийх арга зүй ба тоног төхөөрөмжийн заавар
19 WMO № 488 2017 Guide to the Global Observing System Дэлхийн ажиглалтын системийн заавар
20 WMO № 544 2017 Manual on the Global Observing System Volume I – Global Aspects Annex V to the WMO Technical Regulations Дэлхийн ажиглалтын системийн гарын авлага Боть I-ДЦУБ техникийн баримт бичиг, Дэлхийн баримтлал Хавсралт V
21 WMO № 386 2009 Manual on the Global Telecommunication System Дэлхийн цахилгаан холбооны системийн гарын авлага
22 WMO № 73 (1106) 2002 GUIDE TO THE GCOS SURFACE AND UPPER-AIR NETWORKS: GSN AND GUAN Газар болон өндрийн цаг агаарын ажиглалтын сүлжээний заавар
23 WMO № 732 2003 GUIDE TO PRACTICES FOR METEOROLOGICAL OFFICES SERVING AVIATION Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээ үзүүлж буй цаг уурын ажлын байрны дадлагын заавар
24 WMO № 485 2012 Manual on the Global Data-processing and Forecasting System Volume I – Global Aspects Дэлхийн өгөгдөл боловсруулалт ба урьдчилан мэдээлэх систем гарын авлага Боть 1-Дэлхийн баримтлал
25 WMO TECHNICAL REPORT No. 2018-01 2018 WIGOS ( WMO Integrated Global Observing System) Benefits to the Environment and Society from the Availability and Use of AMDAR Data AMDAR өгөгдлийн хүртээмж ба ашиглалтаас байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх ашиг тус
26 Instruments and Observing Methods Report No. 123 2016 Currently Developing and Future Communications and Technology Impact on AMDAR AMDAR-ийн харилцаа холбоо, технологийн хөгжил ба ирээдүйн нөлөөлөл
27 WMO № 1001 2014 Guide to the Quality Management System for the Provision of Meteorological Service for International Air Navigation Олон улсын агаарын навигацийн үйлчилгээн дэх цаг уурын үйлчилгээний Чанарын удирдлагын тогтолцооны заавар

В. МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
БАТЛАГДСАН ОГНОО
НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
1
Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хууль /татах/
1997.11.13
2003, 2015, 2017
2
Иргэний нисэхийн тухай /татах/
1999.01.21
2001, 2003, 2006, 2008, 2011
3
Зөрчлийн тухай /татах/
2017.05.11
-
4
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай /татах/
2012.01.19
2014, 2016
5
Төрийн албаны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ /татах/
2017.12.07
-

С. НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА ДҮРЭМ

ДҮРМИЙН НЭР
БАТЛАГДСАН ОГНОО
ТУШААЛЫН ДУГААР
НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
1
Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний ажлын технологийн сахилгын дүрэм /татах/
1995.11.07
148
Байгаль орчны сайд
2
Иргэний нисэхийн дүрэм-174 /татах/
2010.05.07
160
Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд
3
ИНД-174-ийн зөвлөмжийн цуврал /татах/
2016.02.05
А/82
ИНЕГ-ын дарга 2014.12.15
4
Нислэгийн цаг уурын төвийн дүрэм /татах/
2018.01.05
А/88
ЦУОШГ-ын дарга 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2019