ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

ХУГАЦАА
НИЙТ ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ
ШИЙДВЭРЛЭЖ ХАРИУ ӨГСӨН
ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН
ХУГАЦАА БОЛООГҮЙ
ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ХУВЬ
2017 оны I улирал
38
35
-
-
92,1
2017 оны  II улирал
44
40
-
-
90,9
2017 оны  III улирал
27
25
-
-
92,6
2017 оны  IV улирал