ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

ХУГАЦАА
НИЙТ ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ
ШИЙДВЭРЛЭЖ ХАРИУ ӨГСӨН
ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН
ХУГАЦАА БОЛООГҮЙ
ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ХУВЬ
2017 оны  IV улирал
28 28 - - 100.0%
2018 оны I улирал
47 36 - - 76.6%
2018 оны II улирал 42 35 - - 83%
2018 оны хагас жил 89 71 - - 80%