ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

ХУГАЦАА
НИЙТ ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ
ШИЙДВЭРЛЭЖ ХАРИУ ӨГСӨН
ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН
ХУГАЦАА БОЛООГҮЙ
ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ХУВЬ
2021 оны I улирал
12 12 - - 100%
2021 оны II улирал 13 13 100%
2021 оны III улирал
2021 оны IV улирал
2021 онд