ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

ХУГАЦАА
НИЙТ ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ
ШИЙДВЭРЛЭЖ ХАРИУ ӨГСӨН
ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН
ХУГАЦАА БОЛООГҮЙ
ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ХУВЬ
2020 оны II улирал
43 41 - - 95.3%
2020 онд 43 41 - - 95.3%