ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

ХУГАЦАА
НИЙТ ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ
ШИЙДВЭРЛЭЖ ХАРИУ ӨГСӨН
ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН
ХУГАЦАА БОЛООГҮЙ
ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ХУВЬ
2020 оны I улирал
23 23 - - 100%
2020 оны II улирал 43 41 95.3%
2020 оны III улирал 31 28 - - 90.3%
2020 оны IV улирал 26 26 - - 100%
2020 онд 123 118 - - 95.9%