НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН ДАРГЫН БАТАЛСАН НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ТУШААЛ-2020

ТУШААЛЫН ДУГААР
ТУШААЛЫН УТГА
БАТЛАГДСАН ОГНОО
ХАРИУЦЛАГЫН ТӨВ
ТУШААЛЫН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛСАН
А/01
2020/01/14
НЦУТ
СМСИ
А/05
2020/02/21
НЦУТ
ДХЧА-ны Чанарын менежер
А/06
2020/02/21
НЦУТ
ЗСААХ
А/07
2020/02/28
НЦУТ
ДХЧА-ны Чанарын менежер
А/09
2020/03/12
НЦУТ
ЗСААХ
А/10
2020/03/30
НЦУТ
ЗСААХ
А/11
2020/04/01
НЦУТ
ЗСААХ
А/13
2020/04/22
НЦУТ
СМСИ
А/16
2020/04/30
НЦУТ
ЗСААХ
А/19
2020/05/29
НЦУТ
ЗСААХ
А/21
2020/07/01
НЦУТ
ЗСААХ
А/22
2020/07/02
НЦУТ
ЗСААХ
А/24
2020/07/16
НЦУТ
ЗСААХ
А/28
2020/07/31
НЦУТ
ЗСААХ
А/29
2020/08/31
НЦУТ
ЗСААХ

НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН ДАРГЫН БАТАЛСАН НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ТУШААЛ-2019

ТУШААЛЫН ДУГААР
ТУШААЛЫН УТГА
БАТЛАГДСАН ОГНОО
ХАРИУЦЛАГЫН ТӨВ
ТУШААЛЫН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛСАН
А/13
2019/06/14
НЦУТ
СМТИ
А/15
2019/06/25
НЦУТ
ЗСААХ
А/16
2019/06/25
НЦУТ, орон нутгийн УЦУОШГ-ууд
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер
А/18
2019/07/10
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер
А/25
2019/10/05
НЦУТ
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН ДАРГЫН БАТАЛСАН НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ТУШААЛ-2018

ТУШААЛЫН ДУГААР
ТУШААЛЫН УТГА
БАТЛАГДСАН ОГНОО
ХАРИУЦЛАГЫН ТӨВ
ТУШААЛЫН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛСАН
А/02
2018/01/18
НЦУТ
МҮХ-ийн дарга
А/05
2018/02/13
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер
А/06
2018/03/06
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер
А/07
2018/03/09
НЦУТ
МҮХ-ийн дарга
А/08
2018/05/30
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер
А/14
2018/07/06
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер
А/15
2018/08/01
НЦУТ
МҮХ-ийн дарга
А/17
2018/10/25
НЦУТ
МҮХ-ийн дарга
А/02
2019/01/10
НЦУТ
ЗХНА
А/04
2019/02/01
НЦУТ
Чанарын менежер
А/07
2019/03/07
НЦУТ
Чанарын менежер

НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН ДАРГЫН БАТАЛСАН НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ТУШААЛ-2017

ТУШААЛЫН ДУГААР
ТУШААЛЫН УТГА
БАТЛАГДСАН ОГНОО
ХАРИУЦЛАГЫН ТӨВ
ТУШААЛЫН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛСАН
А/02
2017/01/24
НЦУТ
СМСИ
А/03
2017/02/17
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер
А/05
2017/02/20
НЦУТ, орон нутгийн УЦУОШГ-ууд
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер
А/06
2017/02/24
НЦУТ
МҮХ-ийн дарга
А/07
2017/04/05
НЦУТ
МҮХ-ийн дарга
А/09
2017/04/20
НЦУТ
МҮХ, СМСИ
А/10
2017/04/25
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн ХНАБХА
А/11
2017/05/09
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер ХНАБХА
А/15
2017/06/23
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер ХНАБХА
А/16
2017/06/30
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн ХНАБХА