НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН ДАРГЫН БАТАЛСАН НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ТУШААЛ -2017

ТУШААЛЫН ДУГААР
ТУШААЛЫН УТГА
БАТЛАГДСАН ОГНОО
ХАРИУЦЛАГЫН ТӨВ
ТУШААЛЫН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛСАН
А/02
2017/01/24
НЦУТ
СМСИ
А/03
2017/02/17
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер
А/05
2017/02/20
НЦУТ, орон нутгийн УЦУОШГ-ууд
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер
А/06
2017/02/24
НЦУТ
МҮХ-ийн дарга
А/07
2017/04/05
НЦУТ
МҮХ-ийн дарга
А/09
2017/04/20
НЦУТ
МҮХ, СМСИ
А/10
2017/04/25
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн ХНАБХА
А/11
2017/05/09
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер ХНАБХА
А/15
2017/06/23
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн Чанарын менежер ХНАБХА
А/16
2017/06/30
НЦУТ
ЗДХЧХ-ийн ХНАБХА