ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
"Иргэний нисэхийн дүрэм-174"-ийн шаардлагыг хангасан нислэгийн цаг уурын мэдээ, мэдээллээр үйлчлэхээр гэрчилгээжиж дараах чиглэлийн дагуу үндсэн үйл ажиллагааг явуулдаг.

information-001